Warunki rekrutacji
Start Rekrutacja
Warunki rekrutacji PDF Drukuj Email

 

R E G U L A M I N

REKRUTACJI   UCZNIÓW   DO    SZKÓŁ   PONADGIMNAZJALNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SĘDZISZOWIE

NA  ROK  SZKOLNY   2017/2018

 

Zasady rekrutacji do publicznych szkół  ponadgimnazjalnych

określają:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
 • Zarządzenie  nr 48/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sędziszowie prowadzi na rok szkolny

2017/2018 nabór do następujących typów szkół:

1/ 4-letniego Technikum  w zawodzie technik mechanik;

2/ 4-letniego Technikum w zawodzie technik energetyk;

3/ 4-letniego Technikum w zawodzie technik budownictwa;

4/ 4-letniego Technikum w zawodzie technik elektronik

5/ 4-letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec

6/4-letniego  Technikum w zawodzie technik informatyk

7/3-letniej Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie mechanik -monter maszyn i urządzeń


II. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji:

1.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym
za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także
za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

1)liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,

2)liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.

2.Wyniki egzaminu gimnazjalnego ( zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach    egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych : biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 20 punktów
 • bardzo dobrym – 18 punktów
 • dobrym – 13 punktów
 • dostatecznym – 8 punktów
 • dopuszczającym – 2 punkty

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 20 punktów
 • bardzo dobrym – 18 punktów
 • dobrym – 13 punktów
 • dostatecznym – 8 punktów
 • dopuszczającym – 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2:

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 20 punktów
 • bardzo dobrym – 18 punktów
 • dobrym – 13 punktów
 • dostatecznym – 8 punktów
 • dopuszczającym – 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4:

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 20 punktów
 • bardzo dobrym – 18 punktów
 • dobrym – 13 punktów
 • dostatecznym – 8 punktów
 • dopuszczającym – 2 punkty

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

5. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego , informatyki – maksymalnie 80 punktów.

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa szkolnego na punkty.

 • dopuszczający – 2 punkty
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • celujący – 18 punktów

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

7. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu  ogólnopolskim :

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 3 punkty

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim  lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 7 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 3 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – 2 punkty

e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione w pkt. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) powiatowym– 1 punkt

b) wojewódzkim – 2 punkty

c) krajowym – 3 punkty

d) międzynarodowym – 4 punkty

f) w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g) w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

III. Wymagane dokumenty przy przyjęciu kandydata do szkoły.

1/ Podanie do określonego typu szkoły.

2/ Świadectwo szkolne ukończenia gimnazjum.

3/ Zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4/ 3 fotografie.

5/ Karta szczepień.

6/ Karta zdrowia ucznia.

7/ Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie.

IV. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadani członków.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

a) podaje informację o warunkach rekrutacji;

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie;

c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

d) ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informacje o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

e) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.


Dokumenty do pobrania:

 
Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty