Warunki rekrutacji
Start Rekrutacja
Warunki rekrutacji PDF Drukuj Email


R E G U L A M I N

REKRUTACJI   UCZNIÓW   DO    SZKÓŁ   PONADGIMNAZJALNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SĘDZISZOWIE

NA  ROK  SZKOLNY   2018/2019


Zasady rekrutacji:

art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59 z późn. zm.) i art. 20 wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz.U z 2016. poz. 1943) w związku z art. 149 ust. 5,
art. 155 ust. 5 i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586).

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sędziszowie prowadzi na rok szkolny 2018/2019 nabór do następujących typów szkół:

1/ 4-letniego Technikum  w zawodzie technik mechanik;

2/      4-letniego Technikum w zawodzie technik energetyk;

3/      4-letniego Technikum w zawodzie technik budownictwa;

4/      4-letniego Technikum w zawodzie technik elektronik

5/      4-letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec

6/      4-letniego  Technikum w zawodzie technik informatyk

7/      3-letniej Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń

II. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji:

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

1)    liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,

2)    liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 72 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych : biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego , matematyki , historii, wiedzy o społeczeństwie , biologii , chemii , fizyki , geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z :

  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – 20 punktów

- bardzo dobrym – 18 punktów

- dobrym – 13 punktów

- dostatecznym – 8 punktów,

- dopuszczającym – 2 punkty;

  • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – 20 punktów

- bardzo dobrym – 18 punktów

- dobrym – 13 punktów

- dostatecznym – 8 punktów,

- dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną  po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

  • biologii, chemii , fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym – 20 punktów

- bardzo dobrym – 18 punktów

- dobrym – 13 punktów

- dostatecznym – 8 punktów,

- dopuszczającym – 2 punkty;

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

  • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu :

- celującym – 20 punktów

- bardzo dobrym – 18 punktów

- dobrym – 13 punktów

- dostatecznym – 8 punktów,

- dopuszczającym – 2 punkty.

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego , przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych , z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego , których dotyczy zwolnienie.

5. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, informatyki – maksymalnie 80 punktów.

  • dopuszczający – 2 punkty
  • dostateczny – 8 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • celujący – 18 punktów

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

7. Sposób przeliczenia na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c)  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

d)   za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

e)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione w pkt 1-4 , artystycznych lub sportowych , organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły , na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 punkty

- krajowym – 3 punkty

- wojewódzkim – 2 punkty

- powiatowym – 1 punkt

f)  w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum , przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia  w tych zawodach , z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g) w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu , przyznaje się 3 punkty.

III. Wymagane dokumenty przy przyjęciu kandydata do szkoły.

1/ Podanie do określonego typu szkoły.

2/ Świadectwo szkolne ukończenia gimnazjum.

3/ Zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4/ 3 fotografie.

5/ Karta szczepień.

6/ Karta zdrowia ucznia.

7/ Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie.

IV. Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

a)     podaje informację o warunkach rekrutacji,

b)    przeprowadza postęępowanie rekrutacyjne , zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

c)     ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia , oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata , a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

d)    ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

e)     sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.Dokumenty do pobrania:

 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty