Warunki rekrutacji
Start Rekrutacja
Warunki rekrutacji PDF Drukuj Email


R E G U L A M I N

REKRUTACJI   UCZNIÓW   DO    SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH

W   ZESPOLE   SZKÓŁ   PONADGIMNAZJALNYCH   W   SĘDZISZOWIE

NA  ROK  SZKOLNY   2019/2020

 

 

Zasady rekrutacji dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:

Na podstawie :

art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996 z późn. zm.)  w związku z art. 149 ust. 6,art. 155 ust. 6 i art. 165 ust. 5,art. 187 ust. 6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)  § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół i placówek (Dz.U. 217 poz. 610) oraz Zarządzenia nr 4 /2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r

 

Zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjum:

Na podstawie:

art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 60 z późno zm.),w związku z art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn o zm.), § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017, poz. 586) oraz Zarządzenia nr 3 /2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sędziszowie prowadzi na rok szkolny 2019/2020 nabór do następujących typów szkół:

 

dla absolwentów gimnazjum:

 

1/ 4-letniego Technikum  w zawodzie technik mechanik;

2/ 4-letniego Technikum w zawodzie technik energetyk;

3/ 4-letniego Technikum w zawodzie technik budownictwa;

4/ 4-letniego Technikum w zawodzie technik elektronik

5/ 4-letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec

6/4-letniego  Technikum w zawodzie technik informatyk

7/ 3-letniej Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń

 

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:


1/ 5-letniego Technikum  w zawodzie technik mechanik;

2/ 5-letniego Technikum w zawodzie technik energetyk;

3/ 5-letniego Technikum w zawodzie technik budownictwa;

4/ 5-letniego Technikum w zawodzie technik elektronik

5/ 5-letniego Technikum w zawodzie technik handlowiec

6/5-letniego  Technikum w zawodzie technik informatyk

7/ 3-letniej Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń

 

II. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji:

  1. dla absolwentów gimnazjum

 

Kryteria dla absolwentów gimnazjum

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z matematyki ( za ocenę celującą )

18 pkt

Ocena z języka obcego nowożytnego ( za ocenę celującą )

18 pkt

Ocena z informatyki ( za ocenę celującą )

18 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,2= 20 pkt

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2= 20 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,2= 20 pkt

Wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,2= 20 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,2= 20 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Nie przelicza się

Za oceny wyrażone w stopniu 1) celującym – przyznaje się 18 pkt, 2) bardzo dobrym – przyznaje się 17 pkt, 3) dobrym – przyznaje się 14 pkt , 4) dostatecznym –przyznaje się 8 pkt , 5) dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt.


2. dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z matematyki ( za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z języka obcego nowożytnego( za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z informatyki ( za ocenę celującą)

18 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 =35 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35=35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt


Za oceny wyrażone w stopniu 1) celującym – przyznaje się 18 pkt, 2) bardzo dobrym – przyznaje się 17 pkt, 3) dobrym – przyznaje się 14 pkt , 4) dostatecznym –przyznaje się 8 pkt , 5) dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt.

 

 

III. Wymagane dokumenty przy przyjęciu kandydatów  do szkół.

1/ Podanie do określonego typu szkoły.

2/ Świadectwo szkolne ukończenia gimnazjum / świadectwo szkolne ukończenia szkoły podstawowej.

3/ Zaświadczenie o  wynikach egzaminu gimnazjalnego/ zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4/ 3 fotografie.

5/ Karta szczepień.

6/ Karta zdrowia ucznia.

7/ Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w danym zawodzie.

IV. Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

1.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji nie mogą wchodzić – dyrektor szkoły w której działa komisja oraz osoba , której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

3. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie do szkoły wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tej szkoły.

4. Zadania komisji rekrutacyjnej określa § 10 pkt 1-7 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017.

5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

6. Prace komisji są prowadzone , jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w jej skład.

7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach , które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców , a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji , imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu , a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego załącza się listy kandydatów.Dokumenty do pobrania Absolwenci gimnazjum:

 
Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Joomla 1.5 free design by Lonex.

Nasze projekty